• info@icts.io
  • +84 24 32 066 077
  • No products in the cart.

Tuples là gồm chuỗi các mục được sắp xếp, giống như list. Sự khác biệt chính giữa các tuple và lists là tuples không thể thay đổi (immutable) không giống như lists có thể (mutable). Đối với người lập trình mới tiếp cận với python thì list và dict có lẽ sẽ dễ tiếp cận hơn tuple

Các đặc điểm cơ bản của 1 Tuple gồm: 

  • Được viết với dấu ( )
  • Không thể thay đổi (unchangeable), 
  • Cho phép lặp lại 
  • Ví dụ: 
pythontuple = ('python','javascript','learn')

Ok giờ cùng tìm hiểu các method trong Tuple của Python nha 😀 

tuple.count()

Phương thức Tuple count() trong Python dùng để đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong Tuple, nó có một tham số truyền vào và đó chính là giá trị cần tìm kiếm.

Ví dụ: 

word = ('h','e','l','l','o','!')
print(word.count('l'))

# this will return:
# 2

Bạn cũng có thể đếm các giá trị phức tạp trong các tuple lồng nhau như: 

numbers = ([1,2],[1,2],[3,4])
print(numbers.count([1,2]))

# this will return:
# 2

Tuple index() 

Phương thức index () dùng để tìm kiếm một phần tử trong một tuple và trả về chỉ mục của nó. Nói một cách đơn giản, phương thức index () tìm kiếm phần tử có giá trị bằng với giá trị cần tìm trong tuple và trả về vị trí của nó. Điều cần lưu ý là với index (), giá trị match nhất sẽ được khớp đầu tiên và sẽ không lặp lại qua toàn bộ danh sách. Ví dụ: 

word = ('h','e','l','l','o','!')
print(word.index('l'))

# this will return:
# 2

Ngoài ra, với tuple trong python, ta có thể ứng dụng vào làm dự án như sau: 

Thay đổi giá trị list trong Tuple 

Tuples là bất biến – tuy nhiên, một tuple có chứa các list giá trị có thể thay đổi. 

Dưới đây là một tuple hợp lệ: 

sometuple = (0, ['a'])

# to access the value ['a'] and change it
sometuple[1][0] = 'b'
print(sometuple)

# this will return:
# (0, ['b'])

 Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi type trong tuple. Ví dụ,  bạn không thể thay đổi một list thành một biến. Điều này sẽ tạo ra lỗi item assignment error (lỗi chỉ mục)

sometuple = (0, ['a'])
sometuple[1] = 'b'print(sometuple)

# this will return:
# Traceback (most recent call last):
#  File "<pyshell#6>", line 1, in <module>
#    sometuple[1] = 'b'
# TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

Tuples có 0 hoặc chỉ 1 item

Một tuple chỉ có 1 item sẽ được coi là một chuỗi. Để một tuple trở thành một tuple, bạn cần một tệp dữ liệu (dataset). Để chỉ hiển thị 1 tuple, bạn có thể thêm dấu phẩy như sau:  

sometuple = ('a',)

Ngoài ra, các tuples trống vẫn được coi là tuple.

Truy cập bộ giá trị theo index hoặc lát cắt (slice)

Để truy cập dữ liệu bên trong một tuple, hãy sử dụng một số nguyên hoặc một lát cắt (slice). Ví dụ:

word = ('h','e','l','l','o','!')

# accessing via index 
integerprint(word[2])

# this will return:
# l

# accessing via slice
print(word[2:5])

# this will return:
# ('l', 'l', 'o')

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.